BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİNE KURUMSAL ÜYE OLUNMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Bu Usul ve Esasların amacı, Bilgi Güvenliği Derneğine kurumsal üye olunmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 2 – Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;
a) BGD: Bilgi Güvenliği Derneğini,
b) Üyelik aidatı: Kurumsal üyelikler için belirlenen yıllık ücreti
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumsal Üyelik Başvurusu

Başvuru
MADDE 3 – BGD'ye kurumsal üye olmak isteyen firmalar ekte sunulan "Kurumsal Üyelik
Formu"nu doldurarak elektronik ortamda ya da yazılı olarak BGD'ye iletirler.

Başvurunun Değerlendirilmesi
MADDE 4 – Kurumsal üyelik formu BGD tüzüğü esas alınarak Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Üyeliğin kabul ya da ret edildiği, yazı ile başvuru sahibi kuruma bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurumsal Üyelik

Kurumsal Üyelik Çeşitleri
MADDE 5 – Platin olarak isimlendirilen tek bir kurumsal üyelik tipi vardır.

Kurumsal Üyelik Süresi
MADDE 6 – Kurumsal üyelik 1 yıllıktır. Üyelik aidatı ödendiği sürece devam eder. Üyelik
Süresi Ocak ayı başında başlar ve Aralık sonunda biter.

Kurumsal Üyeliklerin Temsili
MADDE 7 – Kurumsal üyeler BGD Genel Kurulunda bir üye ile temsil edilir.

Kurumsal Üyelik Aidatları
MADDE 8- Kurumsal üyelik aidatları BGD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kurumsal Üyelik Hakları
MADDE 9–

(1) Platin Kurumsal Üyelere;
- 15 çalışanına BGD etkinliklerine ücretsiz katılım hakkı,
- BGD'nin eğitim faaliyetlerinde %20 indirim hakkı verilmesi

(2) Bunların yanı sıra Kurumsal Üye Hakkı bulunan üyelere;
i. Kendi tanıtım materyallerinde ve etkinliklerinde üye olduğu kategoriye göre, “Bilgi Güvenliği Derneği’nin ….……. Kurumsal Üyesidir” ibaresini kullanma hakkı
ii. BGD'nin resmi internet sitesinde “Kurumsal Üyeler” alanında, kategorisine göre Kurumsal Üyenin Logosu konulacak ve web site adresine bağlantı verilecektir.
iii. Çalışma gruplarında istenilirse 1 üyeyle temsil hakkı verilecektir.
iv. Tüm dernek faaliyetleriyle ilgili e-posta ile bilgi verilecektir. v. Kurum eposta adresine e-bülten gönderilecektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler
Yıllık Aidatlar
Geçici Madde 1- Üyelik aidatları miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kurumsal Üyelik Kategorisi Üyelik Aidatı
5.000 TL

Giriş Aidatları
Geçici Madde 2- Giriş aidatı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kurumsal Üyelik Kategorisi Üyelik Giriş Aidatı
2.000 TL

Geçici Madde 3- Kurumsal Üyeliğe kabul edilen Kurumların, Kurumsal Üyelik
Süresi o yılın 31 Aralık tarihinde sona erecektir.

Yürürlük
MADDE 10 – Bu Usul ve Esaslar, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11– Bu Usul ve Esasları BGD Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.